Połączenie spółek – jak przebiega? Czy warto?

Jak przebiega połączenie spółek? Kiedy i czy warto to zrobić? Jak długo trwa ta procedura? Sprawdź! Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa sposoby łączenia spółek: Łączenie przez przejęcie. Polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Tego rodzaju połączenie skutkuje ustaniem bytu prawnego spółki przejmowanej i […]

Czytaj całość

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sposoby

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokapitalizować na różne sposoby. W praktyce, w przeważającym wymiarze spotyka się następujące trzy: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłata, pożyczka. Podwyższenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale powinny zostać następnie objęte przez dotychczasowych lub nowych wspólników. Objęcie może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub […]

Czytaj całość

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu art. 61 kodeksu cywilnego. Dlatego uważa się, że rezygnacja z pełnionej funkcji jest złożona spółce z chwilą, gdy doszła ona do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać […]

Czytaj całość

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, dlatego, aby ją założyć, niezbędnym jest dysponowaniem przez wspólników kapitałem w wysokości minimum 5.000,00 zł. Do jej podstawowych cech zalicza się fakt posiadania osobowości prawnej (czyli zdolności do pozywania, bycia pozywaną, a także do zaciągania zobowiązań), natomiast jej wspólnicy co do zasady nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania. […]

Czytaj całość

Obowiązek pracowniczych badań lekarskich w dobie koronawirusa

Jednym z obowiązków pracodawcy jest skierowanie na przeprowadzenie badań medycznych pracownika. Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badanie wstępne, badanie okresowe oraz kontrolne. Badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez […]

Czytaj całość

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy to jeden z podstawowych elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Określenie jego wysokości następuje w chwili zawarcia umowy spółki. Co do zasady pełni rolę gwarancyjną, tzn. zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością, choć charakter ten nie jest uregulowany przez przepisy prawa. W praktyce zatem, po wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, spółka może nim dowolnie […]

Czytaj całość

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Formalnym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest: umowa spółki – w przypadku kiedy zakłada się ją ze wspólnikiem lub wspólnikami, akt założycielski spółki – jeśli prowadzimy działalność samemu jako spółka jednoosobowa. W każdym przypadku, dokument powołujący spółkę musi zostać zawarty w formie aktu notarialnego. Przepisy kodeksu spółek handlowych […]

Czytaj całość

Brak absolutorium dla członka zarządu – co oznacza w praktyce?

Kodeks spółek handlowych nie definiuje co należy rozumieć przez „absolutorium”. Przyjmuje się powszechnie, że istotą udzielenia absolutorium (skwitowania) jest takie wewnętrzne „rozliczenie” ze spółką. Udzielenie absolutorium potwierdza właściwe wykonywania obowiązków przez członka organu spółki i tym samym stanowi zatem akceptację przez zgromadzenie wspólników sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków […]

Czytaj całość

Czy członek zarządu może pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia?

Zasadniczo członkowie zarządu mogą pełnić swoją funkcję na podstawie różnych tytułów prawnych. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt menedżerski czy też samo powołanie w formie uchwały. Zdarza się również, że członek zarządu pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia. Członek zarządu bez wynagrodzenia – czy to możliwe? Aby jednak zrozumieć ewentualne konsekwencje nieodpłatnego pełnienia […]

Czytaj całość

Jak odwołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prokurent ma bardzo szerokie umocowanie do działania w imieniu spółki. Musi zatem mieć zaufanie wszystkich członków zarządu. Dlatego w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych, aby powołać prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Dlatego powołanie prokurenta następuje z reguły w formie uchwały zarządu. Odwołanie prokury w spółce z o.o. Ale, aby odwołać prokurenta, wystarczy już […]

Czytaj całość