Obowiązek pracowniczych badań lekarskich w dobie koronawirusa

Jednym z obowiązków pracodawcy jest skierowanie na przeprowadzenie badań medycznych pracownika. Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badanie wstępne, badanie okresowe oraz kontrolne. Badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jeśli pracodawca, pomimo braku aktualnych badań przez pracownika, dopuści go do pracy, będzie podlegał odpowiedniej karze. Zgodnie z kodeksem, kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Ponadto, gdy dojdzie do wypadku w czasie pracy, a pracownik nie będzie posiadał aktualnego badania lekarskiego, może zostać to uznane za bezpośrednią przyczynę zdarzenia i podlegać odpowiedzialności karnej pracodawcy, jak również odszkodowawczej w stosunku do pracownika.

Ale co zrobić w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, jeśli badań lekarskich nie ma komu przeprowadzić? Są już pierwsze sygnały od pracodawców, którzy chcą wysłać pracownika na badania, ale nie maja dokąd. Przychodnie z którymi maja podpisane umowy, odmawiają świadczenia usług, gdyż nie mają personelu medycznego, bardzo często oddelegowanego do pracy w szpitalach, a ich działalność została wstrzymana w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W dniu 16 marca 2020 r. Główny Inspektor Pracy wydał komunikat (nr GIP-GNN.50.2.2020.1), w którym zajął stanowisko w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

I tak, mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV 2 zaproponował:

zawieszenie obowiązku przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego przy jednoczesnym obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich. Terminowe wystawienie takiego skierowania przez pracodawcę będzie stanowić wypełnienie obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu Pracy czyli jeżeli chodzi o badania okresowe wystarczającym miałoby być samo wystawienie skierowania przez pracodawcę;

utrzymanie obowiązku niedopuszczenia do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego czyli brak możliwości dopuszczenia do pracy bez wstępnych badań lekarskich;

– dopuszczenie możliwości prowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania minimum 3 h), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej przy jednoczesnym wysłaniu (wystarczy pocztą elektroniczną) niezbędnych materiałów umożliwiających zaznajomienie się z podstawowymi przepisami bhp;

– dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w firmie samokształcenia kierowanego lub seminarium;

– przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-Cov2

– utrzymanie obowiązku przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

A zatem Główny Inspektor Pracy zarekomendował m.in. możliwość pracy bez badań okresowych (jeśli nadejdzie termin ich przeprowadzenia), przy jednoczesnej rekomendacji nie zatrudniania nowego pracownika bez badań wstępnych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że rekomendacje Głównego Inspektora nie są obowiązującym prawem. Taka rekomendacja daje prawdopodobieństwo, że w trakcie kontroli inspektorzy PIP nie będą zarzucać pracodawcy naruszenia przepisów jeśli zastosuje się do tych rekomendacji. Te rozwiązania mają się również znaleźć w nowej tzw. specustawie szykowanej dla przedsiębiorców, ale na razie jeszcze ustawa jest w fazie projektowania, więc nie obowiązuje. Dlatego zawsze każdy przedsiębiorca winien indywidualnie rozważyć ryzyko braku przeprowadzenia badan okresowych w świetle powyższej rekomendacji do czasu wydania w tym zakresie przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Stan na dzień 19.03.2020

Opublikowano w kategorii: Prawo pracy.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *