Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sposoby

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokapitalizować na różne sposoby. W praktyce, w przeważającym wymiarze spotyka się następujące trzy: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłata, pożyczka. Podwyższenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale powinny zostać następnie objęte przez dotychczasowych lub nowych wspólników. Objęcie może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub […]

Czytaj całość

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu art. 61 kodeksu cywilnego. Dlatego uważa się, że rezygnacja z pełnionej funkcji jest złożona spółce z chwilą, gdy doszła ona do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać […]

Czytaj całość

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, dlatego, aby ją założyć, niezbędnym jest dysponowaniem przez wspólników kapitałem w wysokości minimum 5.000,00 zł. Do jej podstawowych cech zalicza się fakt posiadania osobowości prawnej (czyli zdolności do pozywania, bycia pozywaną, a także do zaciągania zobowiązań), natomiast jej wspólnicy co do zasady nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania. […]

Czytaj całość

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy to jeden z podstawowych elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Określenie jego wysokości następuje w chwili zawarcia umowy spółki. Co do zasady pełni rolę gwarancyjną, tzn. zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością, choć charakter ten nie jest uregulowany przez przepisy prawa. W praktyce zatem, po wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, spółka może nim dowolnie […]

Czytaj całość

Brak absolutorium dla członka zarządu – co oznacza w praktyce?

Kodeks spółek handlowych nie definiuje co należy rozumieć przez „absolutorium”. Przyjmuje się powszechnie, że istotą udzielenia absolutorium (skwitowania) jest takie wewnętrzne „rozliczenie” ze spółką. Udzielenie absolutorium potwierdza właściwe wykonywania obowiązków przez członka organu spółki i tym samym stanowi zatem akceptację przez zgromadzenie wspólników sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków […]

Czytaj całość

Czy członek zarządu może pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia?

Zasadniczo członkowie zarządu mogą pełnić swoją funkcję na podstawie różnych tytułów prawnych. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt menedżerski czy też samo powołanie w formie uchwały. Zdarza się również, że członek zarządu pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia. Członek zarządu bez wynagrodzenia – czy to możliwe? Aby jednak zrozumieć ewentualne konsekwencje nieodpłatnego pełnienia […]

Czytaj całość

Jak odwołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prokurent ma bardzo szerokie umocowanie do działania w imieniu spółki. Musi zatem mieć zaufanie wszystkich członków zarządu. Dlatego w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych, aby powołać prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Dlatego powołanie prokurenta następuje z reguły w formie uchwały zarządu. Odwołanie prokury w spółce z o.o. Ale, aby odwołać prokurenta, wystarczy już […]

Czytaj całość

Jak powołać członka do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co do zasady, członków zarządu spółki powołuje się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W niektórych przypadkach, wspólnicy w umowie spółki określają inne zasady powoływania członków zarządy np. poprzez przekazanie tego uprawnienia radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej lub osobie trzeciej np. zewnętrznemu inwestorowi. Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. Powołanie […]

Czytaj całość

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

Członkowie zarządu nie zawsze są w stanie osobiście dokonywać wszystkich czynności osobiście. Wsparcie w tym zakresie oferuje instytucja prokury. Jak powołać prokurenta? Prokurent w spółce z o.o. – kim jest? Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 109 kodeksu cywilnego udziela go przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura uprawnia do dokonywania wszelkich […]

Czytaj całość