Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja jest szeregiem zmian w strukturze gospodarczej spółki mającym zwiększyć jej wydajność i płynność finansową. Zostaje przeprowadzona dla ochrony i wsparcia przedsiębiorstwa zagrożonego lub już dotkniętego kryzysem. Kiedy wszczyna się proces restrukturyzacji i na czym on polega? Cele restrukturyzacji spółki z o.o. Co jest celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Główną intencją tej procedury […]

Czytaj całość

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Polskie prawo umożliwia przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Wspomniane rozwiązanie ma kilka istotnych zalet, przede wszystkim prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania i stwarza nowe możliwości pozyskiwania kapitału. Dowiedz się, w jakich sytuacjach opłaca się przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o. i jak przebiega procedura przekształcenia. Przekształcenie JDG w spółkę […]

Czytaj całość

Połączenie spółek – jak przebiega? Czy warto?

Jak przebiega połączenie spółek? Kiedy i czy warto to zrobić? Jak długo trwa ta procedura? Sprawdź! Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa sposoby łączenia spółek: Łączenie przez przejęcie. Polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Tego rodzaju połączenie skutkuje ustaniem bytu prawnego spółki przejmowanej i […]

Czytaj całość

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sposoby

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokapitalizować na różne sposoby. W praktyce, w przeważającym wymiarze spotyka się następujące trzy: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłata, pożyczka. Podwyższenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale powinny zostać następnie objęte przez dotychczasowych lub nowych wspólników. Objęcie może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub […]

Czytaj całość

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu art. 61 kodeksu cywilnego. Dlatego uważa się, że rezygnacja z pełnionej funkcji jest złożona spółce z chwilą, gdy doszła ona do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać […]

Czytaj całość

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, dlatego, aby ją założyć, niezbędnym jest dysponowaniem przez wspólników kapitałem w wysokości minimum 5.000,00 zł. Do jej podstawowych cech zalicza się fakt posiadania osobowości prawnej (czyli zdolności do pozywania, bycia pozywaną, a także do zaciągania zobowiązań), natomiast jej wspólnicy co do zasady nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania. […]

Czytaj całość

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy to jeden z podstawowych elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Określenie jego wysokości następuje w chwili zawarcia umowy spółki. Co do zasady pełni rolę gwarancyjną, tzn. zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością, choć charakter ten nie jest uregulowany przez przepisy prawa. W praktyce zatem, po wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, spółka może nim dowolnie […]

Czytaj całość

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Formalnym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest: umowa spółki – w przypadku kiedy zakłada się ją ze wspólnikiem lub wspólnikami, akt założycielski spółki – jeśli prowadzimy działalność samemu jako spółka jednoosobowa. W każdym przypadku, dokument powołujący spółkę musi zostać zawarty w formie aktu notarialnego. Przepisy kodeksu spółek handlowych […]

Czytaj całość

Brak absolutorium dla członka zarządu – co oznacza w praktyce?

Kodeks spółek handlowych nie definiuje co należy rozumieć przez „absolutorium”. Przyjmuje się powszechnie, że istotą udzielenia absolutorium (skwitowania) jest takie wewnętrzne „rozliczenie” ze spółką. Udzielenie absolutorium potwierdza właściwe wykonywania obowiązków przez członka organu spółki i tym samym stanowi zatem akceptację przez zgromadzenie wspólników sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków […]

Czytaj całość

Czy członek zarządu może pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia?

Zasadniczo członkowie zarządu mogą pełnić swoją funkcję na podstawie różnych tytułów prawnych. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt menedżerski czy też samo powołanie w formie uchwały. Zdarza się również, że członek zarządu pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia. Członek zarządu bez wynagrodzenia – czy to możliwe? Aby jednak zrozumieć ewentualne konsekwencje nieodpłatnego pełnienia […]

Czytaj całość