Jak powołać członka do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co do zasady, członków zarządu spółki powołuje się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W niektórych przypadkach, wspólnicy w umowie spółki określają inne zasady powoływania członków zarządy np. poprzez przekazanie tego uprawnienia radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej lub osobie trzeciej np. zewnętrznemu inwestorowi.

Powołanie członka zarządu w spółce z o.o.

Powołanie członka zarządu odbywa się poprzez podjęcie uchwały – w przypadku organów spółki takich jak zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna lub przez złożenie stosownego oświadczenia spółce – w przypadku osoby trzeciej. Dopuszczalne jest także określenie w umowie spółki, że wyłączne uprawnienie do powoływania i odwoływania członków zarządu, będzie miał jeden ze wspólników.

W przypadku, kiedy powołanie następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, zasadniczo uchwała ta musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów oddanych, a głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Inne większości mogą wynikać z umowy spółki.

Członek zarządu spółki z o.o. – kto może nim zostać?

Ustawodawca przewidział również pewne wymogi dotyczące samej osoby członka zarządu. Może nim być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Przepisy kodeksu spółek handlowych zawierają też warunek, iż osoba powoływana na członka zarządu nie może być prawomocnie skazana za określone przestępstwa, takie jak m.in. podrobienie dokumentów, kradzież, oszustwo, działanie na szkodę osoby prawnej lub wierzyciela, łapownictwo.

Wybierając kandydata na członka zarządu należy więc odebrać od niego oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie jako członek zarządu oraz potwierdzające, iż co najmniej w okresie pięciu lat od powołania nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Nowy członek zarządu w spółce – formalności

Nowy członek zarządu powinien zostać zgłoszony do KRS w ciągu 7 dni od powołania. Wpis do rejestru przedsiębiorców o nowym członku zarządu ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, co oznacza, że osoba wybrana na członka zarządu może pełnić swoją funkcję już od dnia powzięcia uchwały o powołaniu, chyba że w uchwale przewidziany jest inny termin.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu KRS-Z3 wraz załączonym formularzem KRS-ZK. Do wniosku składanego do KRS należy dołączyć podjętą uchwałę zgromadzenia wspólników o powołaniu. Do wniosku należy także dołączyć dowód uiszczonej opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Członek zarządu może wykonywać swoje obowiązki także na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia bądź kontraktu menedżerskiego. Z dodatkowymi podstawami prawnymi będą się wiązać inne konsekwencje podatkowe oraz dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów regulujących te stosunki prawne. Należy jednak pamiętać, że wystarczającą podstawą do powołania członka zarządu oraz określenia jego wynagrodzenia może być sama uchwała zgromadzenia wspólników. Inaczej mówiąc, członek zarządu, aby otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji, nie musi być dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Dla spółki jednak dużo korzystniejszym może być określenie wzajemnych relacji, praw i obowiązków w umowie.

Opublikowano w kategorii: Prawo spółek.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *